Cimbálová muzika Iršava vznikla na podzim roku 2003 v Ostravě-Zábřehu. Skládá se převážně z absolventů středních a vysokých hudebních škol.

Na počátku existence cimbálové muziky byla spolupráce s folklórním souborem „Morava“ s důrazem na region Valašska, Hané.

Časem se hudební repertoár kapely rozšířil na celou Moravu - od Slezska po Moravské Slovácko. Postupem času zařadila cimbálová muzika Iršava do svého programu písně z Čech, Slovenska, Maďarska, Polska, Francie, Ruska a Rumunska zpívané v původních jazycích.

Díky své technické zručnosti má ve svém repertoáru i některé náročné instrumentální lidové úpravy. Ve svém programu má cimbálová muzika Iršava, také úpravy z repertoáru klasické a populární hudby, které lze zahrát na lidové nástroje s důrazem transkripcí pro cimbál, který může zaznít v různých hudebních odstínech od podobnosti s cimbálem po klavír.

Účinkovali jsme: Za dobu svého působení absolvovala cimbálová muzika Iršava stovky vystoupení a koncertů jak v České republice, tak i v zahraniční: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rusko, Řecko, Holandsko, Belgie, Německo, Švédsko, Čína, Francie.

Kde všude a jak hrajeme: Cimbálová muzika Iršava je schopná hrát při různých příležitostech od společenských po sportovní akce, jak k tanci, tak k poslechu.

Může se představit také se samostatným koncertním programem na festivalech lidové a multižánrové hudby.

Cimbálová muzika Iršava má rovněž připravený program určený pro: svatby, oslavy narozenin, firemní akce, rauty, plesy, výstavy, reprezentaci České republiky, výchovné koncerty pro všechny stupně základních a středních škol, vernisáže, do vinných sklepů a ke koštům vína.

Cimbálová muzika Iršava je schopná hudební produkce bez ozvučení – živě, má ale k dispozici podle požadavků kompletní profesionální aparaturu a zvukaře. Je schopná ozvučit akci podle potřeby od 30 do 200 osob.

Délku programu může cimbálová muzika Iršava měnit podle potřeb pořadatelů od 20minutového vystoupení po celovečerní program. Je schopná hrát v počtu od jednoho muzikanta (cimbál) po 6 osob.

Počet hráčů se upravuje podle konkrétní akce a požadavků pořadatelů.

Cimbálová muzika Iršava vznikla na jeseň v roku 2003 v Ostrave-Zábřehu. Skladá sa prevážne z absolventov stredných a vysokých hudobných škôl.

Na žačiatku existencie cimbalovej muziky bola spolupráca s folklórnym súborom “Morava” s dôrazom na región Valašska, Hané.

Časom sa hudobný repertoár kapely rozšíril na celú Moravu- od Sliezska po Moravské Slovácko.Postupom času zaradila cimbalová muzika Iršava do svojho programu piesne z Česka, Slovenska, Maďarska, Poľska, Francúzska, Ruska a Rumunska spievané v pôvodných jazykoch.

Vďaka svojej technickej zručnosti má vo svojom repertoári aj niektoré náročné inštrumentálne ľudové úpravy.

Vo svojom programe má cimbalová muzika Iršava taktiež úpravy z repertoáru klasickej a populárnej hudby, ktoré možno zahrať na ľudové nástroje s dôrazom transkripcie pre cimbál, ktorý môže zaznieť v rôznych hudobných odtienoch od podobnosti s cimbalom po klavír.

Učinkovali sme: Počas doby svojho pôsobenia absolvovala cimbalová muzika Iršava stovky vystúpení a koncertov ako v Českej republike, tak aj v zahraničí: Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Rusko, Grécko, Holandsko, Belgicko, Nemecko, Švédsko, Čína, Francúzsko.

Kde všade a ako hrajeme: Cimbalová muzika Iršava je schopna hrať při rôznych príležitostiach od společenských po športovné akcie, ako k tanci, tak k počúvaniu.

Môže sa predstaviť tiež so samostatným koncertným programom na festivaloch ľudovej a multižánrovej hudby.

Cimbalová muzika Iršava má taktiež pripravený program určený pre: svadby, oslavy, narodeniny, firemné akcie, rauty, plesy, výstavy, reprezentácie Českej republiky, výchovné koncerty pre všetky stupne základných a stredných škôl, vernisáže, do vínnych pivníc a k ochutnávke vína.

Cimbalová muzika Iršava je schopna hudobnej produkcie bez ozvučenia- naživo, má ale k dispozícii podľa požiadavkov kompletnú profesionálnu aparaturu a zvukárov. Je schopna ozvučiť akcie podľa potreby od 30 do 200 osôb.

Dĺžka programu môže cimbalová muzika Iršava meniť podľa potreby usporiadateľov od 20-minútového vystúpenia po celovečerný program.

Jeschopna hrať v počtu od jedného muzikanta (cimbal) po 6 osôb. Počet hráčov sa upravuje podľa konkrétnej akcie a požiadavkov usporiadateľov.

Dulcimer band Iršava was founded in autumn 2003 in Ostrava-Zábřeh.

It consists predominantly of graduates of secondary and higher music schools.

At the beginning of the existence of dulcimer music, there was cooperation with the folklore ensemble "Moravia" with emphasis on the region of Wallachia and over time the musical repertoire of the band spread to whole Moravia - from Silesia to Moravian Slovakia.

Over time, the dulcimer music of Iršava included songs from Czech, Slovak, Hungarian, Polish, French, Russian and Romanian sung in their native languages.

Thanks to their technical skills, they also have some demanding instrumental folk adaptations in their repertoire.

In its program, the dulcimer music of Iršava also includes modifications from the repertoire of classical and popular music, which can be played on folk instruments with the emphasis of cymbal transcriptions, which can be heard in different musical shades, similar to harpsichord and piano.

We performed:During its work, the Cimbálová hudba Iršava has performed hundreds of performances and concerts both in the Czech Republic and abroad: Slovakia, Poland, Ukraine, Russia, Greece, Holland, Belgium, Germany, Sweden, China, France.

Where everywhere and how we play:The dulcimer music of Iršava is able to play on various occasions, from social to sporting events, both for dancing and for listening.

We can also present ourselves with a separate concert program at folk and multi-genre music festivals.

The dulcimer music of Iršava also has a program designed for: weddings, birthday parties, corporate events, banquets, balls, exhibitions, representation of the Czech Republic, educational concerts for all grades of primary and secondary schools, vernissages, wine cellars and wine baskets.

The dulcimer music of Iršava is capable of musical production without sound - live, but it is available according to requirements of complete professional equipment and sound engineer. It is capable of sounding action from 30 to 200 people.

The length of the program can be modified by the dulcimer music of Iršava according to the needs of the organizers from a 20-minute performance to a full-length program.

We are able to play in numbers from one musician (dulcimer) to 6 people.

The number of players is adjusted according to the specific event and requirements of the organizers.

HUDEBNÍ UKÁZKY Z REPERTOÁRU

01 - Ja som tenká tenučká
02 - Hej sokoly
03 - Červené jablčko

SPOLUPRACUJEME

© Kapela Iršava 2018   |   design a kódování www.janslechta.net